Tag "จิรศักดิ์ ปานพุ่ม"

Degree of Freedom
Degree of Freedom
Degree of Freedom- Single
Degree of Freedom- Single
Ordinary Christmas (feat. CHEEZE, BrotherSu)
Ordinary Christmas (feat. CHEEZE, BrotherSu)
Ordinary Christmas (feat. CHEEZE, BrotherSu)
Ordinary Christmas (feat. CHEEZE, BrotherSu)
ลูกผู้ชาย (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายเลือดเดือด)
ลูกผู้ชาย (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายเลือดเดือด)
ลูกผู้ชาย (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายเลือดเดือด)
ลูกผู้ชาย (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายเลือดเดือด)
ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม
ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม
ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม - Single
ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม - Single
จากนี้ขอมีเพียงเธอ (จาก
จากนี้ขอมีเพียงเธอ (จาก "ละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร")
จากนี้ขอมีเพียงเธอ (จาก
จากนี้ขอมีเพียงเธอ (จาก "ละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร")
คนเลว (จาก
คนเลว (จาก "ละคร เพลิงนาคา")
เพลงประกอบละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร
เพลงประกอบละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร
เพลงประกอบละคร เพลิงนาคา
เพลงประกอบละคร เพลิงนาคา