เงื่อนไขการใช้บริการ Website Qikplay.com (Terms of Service)

A. ข้อตกลงการใช้บริการ Qikplay .com

•   ผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ) เป็นอย่างดีแล้ว

•   อนึ่ง บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

   A1. ข้อบ่งใช้ทั่วไป

•   ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ ในเว็บไซต์ Qikplay.com รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทฯ

•   Qikplay.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

•   การสั่งซื้อสินค้าที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือยกเลิกได้

•   เมื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.Qikplay.com ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

   A2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกออนไลน์

•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์  Qikplay.com สามารถสั่งซื้อสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การซื้อสินค้าและการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

•   การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง

•   ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

•   ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว

•   ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน

•   สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ Qikplay.com ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าบริษัทฯ พบการกระทำดังต่อไปนี้

•   ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

•   ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

•   ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกออนไลน์กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

   A3. สิทธิของบริษัทฯ

•   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

•   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

•   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ Qikplay.com จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

   A4. ความรับผิดชอบทางสินค้า และ บริการ

•   ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของบริษัทฯ หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากคู่ค้าของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่าน Qikplay.com หรือบุคคลภายนอก และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•   ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับสินค้าและ /หรือบริการของต่างๆ บนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

•   เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.Qikplay.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย

•   ระบบการให้บริการ: ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

•   ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการซื้อสินค้าบริการจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเลื่อน และการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า โดยหากต้องการคืนสินค้านั้นๆ ทางผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงในการเสียค่าธรรมเนียมบางส่วนที่ทางบริษัทฯ กำหนดแจ้งไว้ตามสมควร

B. คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Qikplay.com

•   บริษัทฯ ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ www.Qikplay.com

   สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก

•   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

สิทธิของบริษัทฯ

•   ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์  ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

•   เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีบริษัทฯ หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ 

   ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 

•   กฎในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการจาก www.Qikplay.com  ต้องปฏิบัติดังนี้

•   ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น

•   ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น

•   ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล

•   ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

•   ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการในการรับบริการต่างๆ จากทางบริษัทฯ

•   ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.Qikplay.com เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดในการให้บริการ

•   ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจส่งผลกระทบจากการใช้บริการ โดยไม่มีผลเกี่ยวพันต่อทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแม้ว่าได้มีการรับรองการใช้บริการ Qikplay.com จากบริษัทฯ ก็ตาม

บริษัทฯ ไม่รับรองการใช้บริการ Qikplay.com

•   การให้บริการทุกประเภทของ Qikplay.com ไม่อยู่บนพื้นฐานของการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถยกกรณีใด และข้อกฎหมายใดมากล่าวค้านข้อตกลงนี้ได้ และถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องแล้ว

ข้อจำกัดในการให้บริการ

ข้อจำกัดในการให้บริการนี้หมายถึงข้อจำกัดในความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อผิดพลาดของการแสดง, การกระทำผิด, การละเว้น, การขัดขวาง, การตัดออก, ข้อเสียหายบกพร่อง, ความล่าช้าจากการปฏิบัติงาน หรือการส่งผ่านข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์, สายส่งข้อมูลทำงานล้มเหลว, การจารกรรม, การทำลาย, การลักลอบเปลี่ยนแปลง, บันทึก, แก้ไข, โดยฝ่าฝืน, ละเลย หรือขาดการคำนึงถึงเงื่อนไข หรือข้อตกลงของทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการพึงทราบว่าบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นก่อนหน้าจากกรณีดังกล่าวข้างต้น

ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

•   บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆของ Qikplay.com ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•   ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการนี้รวมถึง

บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ผู้เกี่ยวข้อง, สมาชิก, ผู้ให้ข้อมูล และสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด, ความไม่แน่นอน, การละเลย, ข้อบกพร่อง, ไม่ตรงต่อเวลา, ความเชื่อถือได้, ของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ในความดูแลของ Qikplay.com รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสายส่งสัญญาณต่างๆ ที่สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผลประโยชน์, ผลกำไรของผู้ใช้บริการ โดยที่บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ผู้เกี่ยวข้อง, สมาชิก, ผู้ให้ข้อมูล และสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล โดยบุคคล หรือองค์กรใดๆ ไม่สามารถนำข้อโต้แย้ง หรือเอาหลักกฎหมายใดมาเรียกร้อง หรือคัดค้านได้ทั้งสิ้น

กำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย

•   ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถยกข้อกฎหมายใดมาเรียกร้องค่าเสียหาย, สินไหมทดแทนใดๆ จากทางบริษัทฯ, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้อง จากการใช้บริการต่างๆของ Qikplay.com ได้

•   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ Qikplay.com

บริษัทฯ จะคิดค่าบริการสำหรับการเปลี่ยน

•   สำหรับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ให้ดูตามรายละเอียดการอัพเกรดสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนด

•   ในกรณีที่สินค้าไม่มีให้บริการผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับสินค้าคืนได้ตามรายละเอียดการคืนสินค้าที่ บริษัทฯ กำหนด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

•   ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของเว็บไซต์ www.Qikplay.com ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทฯ

การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ www.Qikplay.com

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ www.Qikplay.com ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิก, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่บริษัทฯ จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

การอัพโหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ www.Qikplay.com

•   ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์  www.Qikplay.com  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www. Qikplay.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆ ต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ 

•   ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.Qikplay.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ

•   เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.Qikplay.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย  รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ทางบริษัทฯ ได้มาจากคู่ค้าของบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่าน Qikplay.com หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นด้วย

•   เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีบริษัทฯ หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ลิขสิทธิ์ต่างๆ ของการใช้ตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ

•   ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

 การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

•   การดำเนินการเชื่อมโยงมายังเว็บต์ Qikplay.com หรือการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า  ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

•   เว็บไซต์์ Qikplay.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

C. นโยบายการใช้บริการจอง / ซื้อสินค้า จาก Qikplay.com

•   เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

•   อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

•   การสั่งซื้อสินค้าที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้

•   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ Qikplay.com

.................................................................................................................................................

นโยบายและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าผ่าน Qikplay.com แบ่งตามช่องทางการจำหน่าย

•   การสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “สินค้า”) ที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ) เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ โดยผู้ใช้บริการยอมรับแล้วว่า

•   ราคาทุกช่องทางการซื้อสินค้า บริษัทฯ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน

การซื้อสินค้า

•   ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์

•   การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การซื้อสินค้าและการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

•   การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง

•   ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

•   ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว

•   ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าบริษัทฯ พบการกระทำดังต่อไปนี้

1.   ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูล  ปัจจุบัน

2.   ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

3.   ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกออนไลน์กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

•   สำหรับการเลือกซื้อสินค้า เป็นการเลือกสินค้าที่ดีที่สุดในระบบ ณ ขณะนั้น ซึ่งสมาชิกยอมรับการจอง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

การชำระเงิน

•   ช่องทางการชำระเงินใดๆ ที่ทางบริษัทฯ เตรียมให้นั้น เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Qikplay.com บริษัทฯ มิได้มีผลให้คุณ ให้โทษ ในบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของท่าน แต่อย่างใด

•   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆ เป็นค่าบริการจากทางผู้รับชำระค่าบริการเลือกใช้บริการช่องทางนั้นๆ ทาง ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

•   การจองสินค้าในระบบการจองผ่านเว็บไซต์  Qikplay.com นั้น จะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทาง

•   การชำระเงิน จากการสั่งซื้อแต่ละช่องทาง อาจชำระเงินได้เพียงบางวิธี หรือ ทุกวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศจากบริษัทฯ

•   การจองสินค้าในระบบการจองผ่านเว็บไซต์  Qikplay.com นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทาง  บัตรเครดิต หรือ เดบิต  ทางบริษัทฯ จะหักวงเงินจากบัตรเครดิตของท่านหลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

กรณีสินค้าเลื่อนการจัดส่งออกไป / สินค้าสูญหาย / อัพเกรดสินค้า

C1.กรณียกเลิกสินค้า และ/หรือ เลื่อนการจัดส่งออกไปโดยไม่มีกำหนด และ/ หรือ ยกเลิกบางรายการ

C1.1 กรณีการคืนสินค้า

•   สามารถ เปลี่ยน / คืนสินค้าได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

•   ในกรณีที่สินค้าถูกยกเลิกถูกยกเลิกผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การรับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

•   ลูกค้าจะต้องนำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อทำเรื่องคืนเงิน

•   ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่จะให้บริษัทฯ ทำการโอนเงินคืนให้

•   ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15  วันทำการ หลังจากที่มาทำเรื่องคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

•   ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มตามจำนวนที่ชำระ

•   ยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่าน Counter Service , ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร, ค่าบริการจัดส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสินค้า เป็นต้น

C2. กรณีสินค้าสูญหายอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ

•   บริษัทฯ จะอนุโลมออกสินค้าทดแทน

•   ทางผู้ซื้อสินค้า จะต้องนำหลักฐานการชำระเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อออกสินค้าแทนตามที่ท่านระบุ

C3.กรณีอัพเกรดสินค้า

•   เฉพาะสินค้าบางรายการเท่านั้น ที่สามารถอัพเกรดสินค้าได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศจากทางบริษัทฯ

•   สำหรับการอัพเกรดสินค้าจะต้องเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาแสดงแก่บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด

•   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการอัพเกรดหรือไม่อัพเกรดสินค้าบางรายการ

D. นโยบายการรับสินค้า จาก Qikplay.com

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ท่านที่ซื้อสินค้า / บริการ  ผ่าน www.Qikplay.com  และ สามารถเลือกรับสินค้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

•   รับสินค้าบริเวณหน้างานแสดง หรือที่อาคารมาลีย์นนท์ทาวเวอร์

•   ท่านสามารถติดต่อรับสินค้าที่อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ หรือสถานที่อื่นใด หรือด้วยวิธีการใดๆ ที่ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า  แสดงใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสินค้า  ณ สถานที่ดังกล่าว

•   กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย

•   หากใบเสร็จรับเงินสูญหายกรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อพร้อมบัตรประชาชนที่ พร้อมแสดงบัตรประชาชน--  ของผู้สั่งซื้อสินค้า(กรณีผู้สั่งซื้อบัตรรับบัตรด้วยตนเอง)

•   หากผู้สั่งซื้อสินค้าไม่สามารถติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง ในการติดต่อเพื่อรับสินค้ารับสินค้าแทนจะต้อง  แสดงหลักฐานในการรับสินค้าดังนี้

•    สำเนาบัตรประชาชน / passport ของผู้สั่งซื้อสินค้า พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

•   ใบมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิในการรับสินค้าแทน

•   แสดงบัตรประชาชน / passport ตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

•   เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของลูกค้า กรุณาติดต่อเพื่อรับสินค้าในช่วงเวลาที่แจ้งใว้

รับสินค้าทางไปรษณีย์

•   ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้กับท่านทางไปรษณีย์ โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการจัดส่งตามอัตราค่าบริการที่ได้ประกาศไว้หลังจากที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อและ/หรือเลือกรับสินค้าทางไปรษณีย์

•   ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยประเภทการจัดส่ง ลงทะเบียน หรือEMS  ตามที่เลือกประเภทการจัดส่ง

•   ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์

•   ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

•   การจัดส่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้เซ็นต์ยืนยันการรับบัตร บนไปรษณีย์ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

•   เพื่อความรวดเร็ว และประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน

•   กรณีที่สินค้าส่งกลับมายังผู้ส่ง ท่านต้องทำการชำระค่าบริการการจัดส่งใหม่และจะทำการจัดส่งภายหลังจากที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อกับพนักงานแล้ว

•   บริการจัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

•   อัตราค่าบริการ 150 บาทในเขตกรุงเทพมหานคร และ สำหรับปริมณฑล

•   ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการสั่งซื้อสมบูรณ์

•   ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเงินสด

•   กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่งภายหลังจากที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อกับพนักงานแล้ว จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันนัดหมายเดิมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง

•   การแจ้งเลื่อนการจัดส่งภายหลังที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อกับพนักงานแล้ว ท่านสามารถแจ้งเลื่อนการจัดส่งออกไปได้ไม่เกิน 7วัน นับจากวันนัดจัดส่งในครั้งแรก

•   หากบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้า/บริการ ให้กับท่านตามคำสั่งซื้อตามวันและเวลาที่นัดหมายตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า/บริการ  ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในการจัดส่ง