Tag "CHAR BLUES"

How do you know my father’s nam
How do you know my father’s nam
หมดสิทธิ์สอบ
หมดสิทธิ์สอบ
อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ - Single
อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ - Single
อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ˆ - Single
อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ˆ - Single
ช่วงแรกๆ ของพวกเรา - EP
ช่วงแรกๆ ของพวกเรา - EP
เรามาเรียนผิดวัน
เรามาเรียนผิดวัน