Tag "Chie no Wa feat. Kazunobu Mineta (2018 Tour「SKANKING JAPAN」"

Chie no Wa feat. Kazunobu Mineta (2018 Tour「SKANKING JAPAN」
Chie no Wa feat. Kazunobu Mineta (2018 Tour「SKANKING JAPAN」 "SKA FES in JO-HALL" 2018.12.24)