Tag "Glorious (2018 Tour「SKANKING JAPAN」"

Glorious (2018 Tour「SKANKING JAPAN」
Glorious (2018 Tour「SKANKING JAPAN」 "SKA FES in JO-HALL" 2018.12.24)